Ordlista

Ordlista

Allmän pension: den allmänna pensionen består av inkomstpension, premiepension och garantipension. Med allmän menas att den ligger inom den offentliga sektorn och är beslutad av politiker. Den allmänna pensionen är obligatorisk, den kan inte väljas bort för att t.ex. få pensionsavgiften i form av pengar nu.

Alternativ pensionsålder: den ålder du minst måste arbeta till för att få samma månatliga pension som tidigare generationer med kortare förväntad livslängd. Beräkningar från Pensionsmyndigheten.

Avgiftsbestämt system: En viss del av din lön lönen (din pensionsgrundande inkomsten) går till din pension. Pensionen bestäms sedan av inbetalade avgifter (inklusive ränta-på-ränta) delat med förväntad återstående livslängd. I ett avgiftsbestämt system beror din pension alltså på hur mycket du betalat in.

Barnår: för varje barn gottskrivs ditt konto ett belopp som sedan ger pension. Det finns tre olika metoder för att räkna fram beloppet och den metod som ger högst belopp gottskrivs ditt konto. Pensionsmyndigheten gör detta. För varje barn kan man få högst 4 år och beloppet är oberoende om man arbetar eller inte.

Belopp: En bestämd summa pengar.

Bostadstillägg: ett tillägg till den allmänna pensionen för den som har låg pension. För att få bostadstillägg måste man bo i Sverige och vara 65 år eller äldre. Man måste ansöka om bostadstillägg och det prövas mot pension och andra inkomster. Tillägget är skattefritt.

Bosättningsbaserad: en del förmåner är bosättningsbaserade, dvs man måste bo i Sverige för att erhålla dessa. Det gäller t.ex. garantipensionen, äldreförsörjningsstödet och bostadstillägg.

Fonderat system: pengar sätts in på fonder eller i andra tillgångar. Premiepensionen och privata pensionsförsäkringar är exempel på fonderade system.

Fördelningssystem: inbetalningar från de som arbetar (yrkesverksamma) idag används till utbetalningar till de som nu är pensionärer. Det är ett socialt kontrakt mellan generationer som bygger på tillit, då dagens yrkesverksamma förväntar sig att framtida yrkesverksamma ska göra detsamma. Inkomstpensionen är ett fördelningssystem.

Förmånsbestämt system: pensionen är bestämd som en viss procent av slutlönen, eller en viss procent av genomsnittet av de x sista åren, eller som ett visst belopp. Hur stor pensionen är beror alltså inte på hur mycket du betalar in, utan istället på din lön vid en viss tidpunkt.

Förväntad livslängd: hur lång tid en person väntas leva. Den bygger på en statistisk beräkning för en hel kohort/födelseårgång.

Garantipension: den som har låg egenpension (inkomstpension och premiepension) kan få garantipension. Garantipension kan erhållas först vid 65 års ålder och den är bosättningsbaserad. För full garantipension krävs 40 bosättningsår i EU/EES, vid färre år reduceras pensionen men 1/40-del för varje saknat år. Garantipensionen är förmånsbestämd och skrivs upp med prisförändringar.

Individuella konton: I både inkomstpensionen och premiepensionen finns individuella konton där alla inbetalningar och ränta-på-ränta bokförs. I inkomstpensionen bestäms räntan av löneutvecklingen, i premiepensioner av avkastningen på valda fonder.

Inkomstpension: en del av det allmäna pensionssystemet som beror på din lön. Inkomstpensionen är avgiftsbestämd, där arbetsgivaren betalar in 16% av lönen till det individuella kontot . För ersättningar från socialförsäkringarna, barnår m.m. betalar staten in avgiften. I inkomstpensionen är kontot fiktivt, eftersom systemet är ett fördelningssystem. Pensionen bestäms av summan på kontot delat med återstående förväntad livslängd. Utgående pensionen skrivs upp med lönetillväxten minus 1,6%.

Kohort: en födelseårgång, t.ex. alla födda 1945 eller 1980.

Pensionsålder: den ålder då man tar ut sin pension. I den allmänna pensionen kan man tidigast ta ut pension från och med 61 års ålder, ingen övre gräns. Garantipension kan fås först vid 65 års ålder.

Premiepension: en del av den allmäna pensionen. Premepension är avgiftsbestämd, den beror alltså på hur mycket som betalats in. Arbetsgivaren betalar in 2,5% av lönen och pengarna placeras på kapitalmarknaden i vald fond/valda fonder.

Socialförsäkringar: politiskt bestämda försäkringar som skydd mot vissa risker. Till socialförsäkringarna räknas i Sverige föräldraförsäkring, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, och arbetslöshetsersättning.

Tjänstepension, kallas också avtalspension: avtal mellan arbetsmarknadens parter – arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Finns kollektivavtal på din arbetsplats är den obligatorisk.

Äldreförsörjningsstöd: för den som inte är berättigad till garantipension eller endast låg sådan. Den är bosättningsbaserad. Ska ge skälig levnadsstandard, räknas av mot andra inkomster och man måste göra en ny ansökan varje år.